Lydens hastighed

Essay by DADAUniversity, Bachelor's January 2003

download word file, 1 pages 1.5

Downloaded 35 times

Lydens hastighed til 2g gymnasie.

En rapport om forsøg med lydens hastighed i fysik.

Forsøgsopstilling:

Som det ses ovenfor anbragte vi en højtaler forbundet til en tone generator foran resonansrøret. Resonansrøret er et rør af plexiglas hvor der indvendigt sidder et stempel som man ved hjælp af en stang bagfra, kan bevæge frem og tilbage og derved henholdsvis øge eller sænke frekvensen.

Ved siden af resonansrøret er der anbragt en lineal til at måle rør længden (den længde som går fra stemplet til udgangen af røret) den anbringes så nulpunktet er lige ud for rørmundingen.

Under måling skubbedes stemplet stille frem, så rør længden blev øget. Hver gang der var resonans blev lyden betydeligt højere på tonegeneratoren og længden på linealen noteredes ned.