Na podstawie wybranych lektur oraz w"asnych przemyoeleñ napisz, jakie funkcje powinna - twoim zdaniem - spe"niaæ literatura.

Essay by swanCollege, UndergraduateA+, January 2003

download word file, 11 pages 5.0

Downloaded 38 times
Keywords , , , ,

Na podstawie wybranych lektur oraz w"asnych przemyoeleñ

napisz, jakie funkcje powinna - twoim zdaniem - spe"niaæ literatura.

Spory na temat roli sztuki i artysty, w szczególnooeci zaoe sztuki s"owa i jej twórcy - toczone s¹ od wieków. Nic dziwnego, skoro literatura - jak siê wydaje - stanowi najlepsz¹, najpe"niejsz¹ - przynajmniej w moim odczuciu - formê wyrazu nie tylko wszelkich emocji, uczuæ i pragnieñ, ale równie¿ opinii, s¹dów, pogl¹dów politycznych i innych. Dlatego nie jest zaskoczeniem, ¿e twórcy i teoretycy literatury na przestrzeni epok wci¹¿ spieraj¹ siê w tej kwestii. Zw"aszcza, ¿e sytuacja polityczna czy spo"eczna nierzadko wymusza"a na pisarzach podjêcie okreoelonych zadañ. Nale¿y bowiem pamiêtaæ, ¿e historia literatury polskiej to przede wszystkim dzieje zmagañ o wolnooeæ i w tym kontekoecie najwa¿niejsza wydaje siê sprawa funkcji dydaktycznej czy patriotycznej literatury i ta w"aoenie by"a najczêoeciej dyskutowana.

¯yjemy jednak w oewiecie, w którym ksi¹¿ki, zast¹pione w du¿ej mierze przez mass media, przede wszystkim prasê i telewizjê, uwolni"y siê w sporym stopniu od zrzucanych na nie przez wieki - zw"aszcza w dramatycznej historii naszego kraju - obowi¹zków zwi¹zanych z propagowaniem hase" politycznych czy te¿ pewnych postaw obywatelskich.

Oczywioecie, jest to pewne uproszczenie, aczkolwiek nie sposób zaprzeczyæ, ¿e literatura nie musi ju¿ w tak otwarty sposób nawo"ywaæ do dzia"añ patriotyczbych, jak to czyni"a w ooewieceniu, romantyzmie czy pozytywizmie.

Dlatego w"aoenie proponujê spojrzeæ na kwestiê zadañ literatury z szerszego punktu widzenia. Z jednej strony przyjrzeæ siê ró¿nym jej koncepcjom, z drugiej zaoe spróbowaæ oceniæ, co w literaturze liczy siê dla nas.

Jedn¹ z najwa¿niejszych, a mo¿e i najwa¿niejsz¹ rol¹ literatury pozostaje najprawdopodobniej jej FUNKCJA POETYCKA, polegaj¹ca na dostarczeniu czytelnikowi swoistych prze¿yæ estetycznych, co osi¹gane jest poprzez szczególne ukszta"towanie utworu literackiego na wszystkich jego poziomach: brzmieniowym, leksykalnym, sk"adniowym itd., a tak¿e w relacjach miêdzy tymi elementami. Od niepamiêtnych czasów bowiem cz"owiek odczuwa potrzebê obcowania z...