De puniske krige De puniske krige er fællesbetegnelsen for de tre krige, som Rom og den fønikiske koloni Karthago udkæmpede mellem 264 og 146 f.v.t.. Roms sejr over

Essay by FeoCollege, UndergraduateA+, February 2003

download word file, 14 pages 3.7

Downloaded 31 times

De puniske krige

December 1999

Høje-Taastrup Amtsgymnasium

Indholdsfortegnelse

Indledning...................................................................p. 3

Krigenes parter

Rom...................................................................p. 4

Karthago..............................................................p. 4

Rom og Karthagos indbyrdes relationer forud for krigene.....p. 5

1. puniske krig..............................................................p. 6

Krigens årsager......................................................p. 7

Krigens efterspil.....................................................p. 8

2. puniske krig..............................................................p. 8

Krigens årsager......................................................p. 9

Krigens efterspil.....................................................p. 10

3. puniske krig..............................................................p. 10

Krigens årsager......................................................p. 11

Krigenes betydning for det vestlige Middelhav........................p. 12

Afslutning...................................................................p. 13

Litteraturliste...............................................................p. 14

De puniske krige

Indledning

De puniske krige er fællesbetegnelsen for de tre krige, som Rom og den fønikiske koloni Karthago udkæmpede mellem 264 og 146 f.v.t.. Roms sejr over Karthago regnes traditionelt som det første store skridt mod Roms storhed, og den karthagiske kultur får ikke sjældent i den forbindelse en ublid medfart. Den romerske - og dermed også den moderne - historietradition har siden hen betegnet karthagerne som troløse aggressorer, der gang på gang begik traktatbrud og således fremprovokerede krigene mod romerne. Det er derfor nærliggende at undre sig over, hvorvidt karthagerne reelt set var denne karakteristisk værdig.

Bar Karthago virkelig hele skylden for de tre krige?

I denne opgave vil jeg indledningsvis forsøge at karakterisere krigens parter samt forholdet mellem dem forud for krigene. Derefter vil jeg se nærmere på krigene med særlig henblik på parternes bevæggrunde og derigennem forsøge at spore et eventuelt misforhold mellem krigenes formelle og reelle årsager. Det bør her bemærkes, at jeg af pladshensyn har valgt ikke at foretage en nærmere kronologisk gennemgang, men derimod blot nøjes med at opridse krigenes udbrud og efterspil. Til slut vil jeg kort komme ind på krigenes konsekvenser for området.

De vigtigste kilder til tiden omkring de puniske krige er den græske historiker Polybius (ca. 200-118 f.v.t.) samt Livius (59 f.v.t. - 17 e.v.t.), der begge har behandlet Roms historie med stor grundighed. Da Polybius værk beklageligvis kun er bevaret for perioden 264-216 f.v.t.,